Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RUMOBIKE

Po 25.12.2014r.

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego sklep.rumobike.pl;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod domeną sklep.rumobike.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Pawel Rudak Rumo Bike a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady:

a) korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod domeną sklep.rumobike.pl,

b) dostarczania zamówionych produktów Klientowi,

c) uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów oraz innych opłat,

d) uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Właścicielem sklepu internetowego prowadzonego pod domeną sklep.rumobike.pl jest Pawel Rudak Rumo Bike z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 64/16, NIP 5252239192 (zwana dalej jako Pawel Rudak Rumo Bike ).

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTPS,

b) prawidłowo zainstalowaną przeglądarkę internetową obsługującą standard HTML 5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów (CSS3), np. Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 7.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 10.0 lub nowszej, Opera w wersji 10.0 lub nowszej,

c) włączoną obsługę Java Script oraz cookies (zwykle domyślnie włączona w przeglądarce),

d) aktywny adres e-mail (szczegółowa informacja dotycząca wykorzystania adresu e-mail przez rumobike.pl podana jest poniżej),

e) aktywny numer telefonu komórkowego (szczegółowa informacja dotycząca wykorzystania numeru telefonu komórkowego przez rumobike.pl podana jest poniżej).

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Pawel Rudak Rumo Bike zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.10. Rejestracja w sklepie internetowym jest bezpłatna.

2.11. Każda osoba korzystająca ze sklepu internetowego („Klient”) przyjmuje do wiadomości, że obsługa Klienta odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych osobowych , wskazanych w zakładce Polityka Cookies poprzez sieć telekomunikacyjną, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2.12. Pawel Rudak RumoBike zobowiązuje się do dostarczenia towaru bez wad.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Pawel Rudak Rumo Bike może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Pawel Rudak Rumo Bike za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Pawel Rudak Rumo Bike .

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody właściela strony RUMOBIKE.pl.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla [nazwa prowadzącego],

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową sklep.rumobike.pl, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy.

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Pawel Rudak RumoBike Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Umowę traktuje się za zawartą z momentem naciśnięcia przycisku "Zamawiam" przez klienta. i jest jednoznaczne z oświadczeniem woli klienta, iż obowiązany jest zapłacić za zamówienie.

4.8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

4.9. Klient może być informowany na bieżąco o statusie realizacji zamówienia drogą mailową oraz, w przypadku zarejestrowanych Klientów, przez zakładkę „Konto”.

4.10. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności w magazynie towarów objętych zamówieniem, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 5 dni licząc od daty zawarcia umowy. Klient ma na tym etapie możliwość wyboru; czy będzie dalej oczekiwać na realizację zamówienia czy z niego rezygnuje.

4.11.W celu zapewnienia Klientom bezpiecznych zakupów Pawel Rudak Rumo Bike zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego celem potwierdzenia zamówienia w przypadku:

zamówienia płatnego za pobraniem powyżej wartości 500 zł,

nieodebrania przez Klienta jednego zamówienia,

niedostępności towaru.

4.12. W przypadku wątpliwości co do poprawności danych teleadresowych, w szczególności braku danego adresu w ogólnodostępnych bazach adresów, nieprawidłowego kodu pocztowego itp., skontaktuje się z Klientem telefonicznie lub poprzez e-mail w celu weryfikacji danych.

4.14. W przypadku odmowy realizacji zamówienia płatnego z góry przez rumobike.pl, Klient niezwłocznie otrzyma zwrot dokonanej przedpłaty na wskazany rachunek bankowy.

4.15. Sklep realizuje zamówienia złożone przez Internet lub telefonicznie.

4.16. Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.

4.17 Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

4.18 Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:

* Visa

* Visa Electron

* MasterCard

* MasterCard Electronic

* Maestro

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską, pocztową lub za pośrednictwem Inpost do paczkomatu. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia oraz są udostępnione na stronie internetowej w zakładce Koszty dostawy.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi maksymalnie 10 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

5.4. Przekazanie zamówionych towarów Firmie Kurierskiej jest realizowane w dni robocze: od poniedziałku do piątku, a czas dostawy liczony jest w dniach roboczych.

5.6. Koszt dostawy zawsze wskazywany jest podczas wypełniania formularza zamówienia.


VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich oraz nie zawierają kosztów dostawy.

6.2. Cena podana przy każdym towarze prezentowanym w Sklepie jest wiążącą w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

6.3. Ceny w Sklepie nie podlegają negocjacji.

6.4. Pawel Rudak Rumo Bike zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych oraz usuwania wybranych towarów z oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienia powyższe nie mają wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

6.5. Sklep akceptuje następujące formy płatności:

a) przelewem na numer konta bankowego, podanego w wiadomości email po zakupie

b) płatności za pobraniem przy dostawie towaru – gotówka

c) płatność gotówką przy odbiorze osobistym

d) Dostępne formy płatności:

 Karty płatnicze:

* Visa

* Visa Electron

* MasterCard

* MasterCard Electronic

* Maestro

6.6   „Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.”

6.7. Wybór właściwej formy płatności następuje podczas wypełniania formularza zamówienia.

6.8. Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia możliwości dokonania zapłaty za zamówienie: „płatność przy odbiorze” wobec Klienta, który nie odbierze jednego zamówienia płatnego przy odbiorze.

6.9. Po wyłączeniu tej formy dokonania zapłaty Klient może korzystać z form zapłaty: bankowy przelew elektroniczny, płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176) – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres: Pawel Rudak Rumo Bike , ul. Jagiellońska 64/16 03-468 Warszawa

7.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

Pawel Rudak Rumo Bike

Ul. Jagiellońska 64/16

03-468 Warszawa

7.4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.5. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

7.6. Sklep dokonuje zwrotu kwoty równej cenie zakupu, która obejmuje cenę towaru i koszt przesyłki w wysokości do 10zł. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta .

7.7.  W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

7.8. Czas realizacji zamówienia od momentu zaksiegowania wpłaty to 5 dni roboczych.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Pawel Rudak Rumo Bike jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na biuro@rumobike.pl. Pawel Rudak Rumo Bike zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

8.3. Gwarancja na towar wynosi 24miesiące od daty zakupu przez osobę prywatną. Zakup na firmę objęty jest 12miesięczną gwarancją.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Pawel Rudak Rumo Bike podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Pawel Rudak Rumo Bike o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres:

Pawel Rudak Rumo Bike

Ul. Jagiellońska 64/16

03-468 Warszawa

Oraz mailowo pod adres sklep@rumobike.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. Pawel Rudak Rumo Bike zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

X  DANE OSOBOWE

 

10.1 Składając zamówienie w Sklepie Rumobike Pawel Rudak, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie klientów Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia realizowanie zamówień Klienta.

10.2 Klienci Rumobike Pawel Rudak oraz pozostali użytkownicy strony internetowej www.rumobike.pl mają możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie od Rumobike,  informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z ze zm.).

10.3 Dane osobowe, pozyskiwane za pośrednictwem strony www.rumobike.pl , są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Administratorem danych osobowych jest Rumobike Pawel Rudak. Klienci i pozostali użytkownicy Strony Internetowej dysponują prawem do wglądu i wnoszenia poprawek do swoich danych osobowych oraz ich kasacji.

XI. POLITYKA PRYWATNOŚCI

11. 1. Klient dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Pawel Rudak Rumobike , danych osobowych podanych w formularzu danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży towarów zawieranej poprzez przyjęcie zamówienia oraz ich przetwarzania dla potrzeb związanych z realizacją Umowy, a jeżeli wyrazi zgodę poprzez formularz, również dla celów marketingowo-promocyjnych przez Sklep zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 133, poz. 883).

 

11.2.  Zgoda, o której mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, w zakresie celów marketingowo-promocyjnych obejmuje w szczególności zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych w formie elektronicznej i papierowej.

 

 11. 3. Dane związane z zawarciem Umowy, co do których Klient nie wyrazi zgody na ich gromadzenie i przetwarzanie dla celów marketingowo-promocyjnych, zostaną usunięte w dniu, w którym Sklep Internetowy powziął wiadomość o nieskorzystaniu przez Klienta z prawa odstąpienia od Umowy.

 

 11. 4. Klient oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych uprawnieniach, a w szczególności o:

 

a - prawie wglądu do jego danych oraz ich aktualizowania i poprawiania,

 

b - adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych,

 

c -  przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, którymi są wyłącznie pracownicy Sklepu Internetowego oraz jednorazowo przewoźnicy w celu dostarczenia zamówienia lub operatorzy płatności w celu obsługi płatności dla konkretnego zamówienia.

 

d -  dobrowolności podania danych

e -  żądania usunięcia danych


XII. Postanowienia końcowe

12.1. Pawel Rudak Rumo Bike nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie towaru, a w szczególności za działania lub zaniechania działania przez Klienta korzystającego z towaru skutkujące wynikiem innym niż przewidziany przez producenta.

12.2. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek działalności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

12.3. Pawel Rudak Rumo Bike nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

12.4. Pawel Rudak Rumo Bike zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie serwisu Sklepu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia przez Klienta.

12.5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Pawel Rudak Rumo Bike a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

12.6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Pawel Rudak Rumo Bike a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Pawel Rudak Rumo Bike .

12.7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Reklamacja towaru etap I żądanie naprawy albo wymiany

Reklamacja towaru etap II żądanie obniżenia ceny lub zwrotu ceny

Oświadczenie dołaczane do paczki ze zwracanym towarem